انجمنایران

انجمن ژنتیک پزشکی ایران از سال ۱۳۷۰ شروع به کار کرد.